• Điện thoại: ̣̣̣(0251)393 6868
  • Hotline: 0907 49 45 49
  • Email: info@chuana.com.vn
×
Ban Lãnh Đạo

- TỔNG GIÁM ĐỐC:

          Mr. LÊ HỒNG THANH

- GIÁM ĐỐC TÀI CHÁNH:

          Mr. BÙI QUANG HIỆU

- GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH:

          Ms. NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

- GIÁM ĐỐC BẢO TRÌ:

          Mr. TRẦN LÊ TRUNG

- TRƯỞNG BỘ PHẬN CƠ ĐIỆN:

          Mr. CAO BÁ LỘC

 

 

0907 49 45 49