• Điện thoại: ̣̣̣(0251)393 6868
 • Hotline: 0907 49 45 49
 • Email: info@chuana.com.vn
×
 • logo
 • Ban Lãnh Đạo

  - TỔNG GIÁM ĐỐC:

            Mr. LÊ HỒNG THANH

  - GIÁM ĐỐC TÀI CHÁNH:

            Mr. BÙI QUANG HIỆU

  - GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH:

            Ms. NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

  - GIÁM ĐỐC BẢO TRÌ:

            Mr. TRẦN LÊ TRUNG

  - TRƯỞNG BỘ PHẬN CƠ ĐIỆN:

            Mr. CAO BÁ LỘC

   

   

  0907 49 45 49